Ki­rur­ško iz­vr­ta­nje us­ni­ca ri­jet­ko se pri­mje­nju­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

to je ki­rur­ško iz­vr­ta­nje us­ni­ca i ka­ko iz­gle­da taj za­hvat? Pomaže li kod tan­kih i ne­is­tak­nu­tih usana? (Ire­na, Za­bok) Ki­rur­ško iz­vr­ta­nje gor­nje us­ni­ce za­pra­vo je za­hvat skra­ći­va­nja gor­nje us­ni­ce ili lip lift. Gor­nja us­ni­ca mo­že bi­ti ja­ko du­gač­ka u ver­ti­kal­nom smje­ru, i to od us­nog cr­ve­ni­la do ba­ze no­sa. De­for­mi­tet mo­že bi­ti pri­ro­đen ili nas­ta­je ti­je­kom go­di­na pro­ce­som sta­re­nja. Us­ni­ca se mo­že skra­ti­ti u ver­ti­kal­nom smje­ru na dva na­či­na. Je­dan je me­to­dom iz­re­zi­va­nja ko­že uz sam rub cr­ve­ni­la na gor­njoj us­ni­ci te ši­va­nja ko­že na rub cr­ve­ni­la. Dru­gi je na­čin iz­re­zi­va­nje ko­že na ba­zi no­sa. Kod pr­ve me­to­de kao po­s­lje­di­ca za­hva­ta mo­že os­ta­ti vid­ljiv oži­ljak ko­ji je te­ško pri­kri­ti. Sa­mim za­hva­tom skra­ću­je se gor­nja us­ni­ca ko­ja se ujed­no iz­vr­će pre­ma van, što da­je ilu­zi­ju po­ve­ća­nja vo­lu­me­na us­ni­ce. Ovaj za­hvat se da­nas ri­jet­ko iz­vo­di. Po­ve­ća­nje vo­lu­me­na gor­nje us­ni­ce vi­še spa­da u re­kons­truk­cij­ski za­hvat. Kod tan­kih us­ni­ca me­to­da iz­bo­ra je pri­mje­na re­sor­p­tiv­nih fi­le­ra na ba­zi hi­ja­lu­ron­ske ki­se­li­ne. Kom­bi­na­ci­jom apli­ka­ci­je u ti­je­lo us­ni­ce te u po­dru­čju ru­ba cr­ve­ni­la mo­gu se do­bi­ti od­lič­ne re­zul­ta­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.