Brk nad br­ko­vi­ma...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sty Style Diva -

Sa­da već tra­di­ci­onal­no, Mo­vem­ber okup­lja ve­lik broj mu­ška­ra­ca ko­ji pri­hva­ća­ju iz­a­zov pu­šta­nja br­ko­va ka­ko bi upo­zo­ri­li na važ­nost bor­be pro­tiv bo­les­ti ve­za­nih uz ja­či spol. Tim po­vo­dom pri­sje­ća­mo se naj­poz­na­ti­jih br­ko­va svih vre­me­na Ame­rič­ki hr­vač poz­nat i po broj­nim film­skim ulo­ga­ma, br­ko­ve je uči­nio svo­jim za­štit­nim zna­kom

Char­lie Cha­plin

Zvi­jez­da ni­je­mog fil­ma pros­la­vio je pod­ši­ša­ne br­ko­ve na fil­mu, ali i pri­vat­no te su oni ubr­zo pos­ta­li hit

MIA HAMBORG Ele­men­ti sto­li­ća Shuf­fle Ta­ble mo­gu se kom­bi­ni­ra­ti na raz­li­či­te na­či­ne, www.mi­aham­borg.com SMARIN Jas­tu­čas­to raz­no­boj­no “ka­me­nje” Ne­nup­ha­res stva­ra no­ve kra­jo­li­ke, di­zajn Step­ha­nie Ma­rin, www.smarin.net

SELETTI Mo­du­lar­ni svi­jeć­njak Morp­heo s raz­no­boj­nim ele­men­ti­ma ko­ji se ni­žu u že­lje­noj kom­bi­na­ci­ji, di­zajn Se­lab (325 kn, Di­zaj­n­ho­lik) ENO STU­DIO Lus­ter Fa­vo­ri­te Thin­gs ima ru­pu za ume­ta­nje ukras­nih sit­ni­ca, di­zajn Chen Kar­l­sson, www.enos­tu­dio.net

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.