CARSKI DROBLJENAC

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style// Alpska Kuhinja -

3 ja­ja, 500 ml mli­je­ka, 1 juš­na žli­ca še­će­ra, 1 pr­sto­hvat so­li, 350 g braš­na, 1 juš­na žli­ca gro­žđi­ca na­ma­ka­nih u ru­mu (pre­ma že­lji), 2 juš­ne žli­ce mas­la­ca,

še­ćer u pra­hu za po­si­pa­nje Pa­ž­lji­vo odvo­ji­te bje­lanj­ke od žu­ma­nja­ka. Sta­vi­te žu­manj­ke, mli­je­ko, še­ćer i sol u zdje­lu i tu­ci­te pje­nja­čom. Uve­ži­te braš­no te­me­lji­to mi­je­ša­ju­ći dok se smje­sa ne zgus­ne. Do­daj­te gro­žđi­ce u mje­ša­vi­nu. Is­tu­ci­te bje­lanj­ke u čvrst snijeg i uve­ži­te ga u smjesu. U ta­vi oto­pi­te mas­lac te iz­lij­te ti­jes­to. Ka­da se dno pa­la­čin­ke zgus­ne, dr­ve­nom žli­com ili špa­tu­lom je po­di­je­li­te na če­t­vr­ti­ne pa ih okre­ni­te na dru­gu stra­nu. Na­kon mi­nu­te ili dvi­je poč­ni­te mr­vi­ti če­t­vr­ti­ne na ko­ma­di­će. Okre­ći­te ih dok je­lo ne bu­de go­to­vo. Po­di­je­li­te ga na ta­nju­re, pos­pi­te še­će­rom u pra­hu i pos­lu­ži­te s kom­po­tom od šlji­va kao pri­lo­gom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.