CEN­TAR ZA LI­JE­PU KO­žU I KO­SU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Vo­di­te­lji­ca An­to­ni­ja Bla­će i mod­na blo­ge­ri­ca i ma­ne­ken­ka Anita Du­jić Ve­lja­ča za­štit­na su li­ca Der­maCa­re cen­tra ko­ji u Tes­li­noj 12 u Za­gre­bu nu­di kom­plet­nu us­lu­gu sa­vje­to­va­nja i nje­ge ko­se i ko­že vr­hun­skim pre­pa­ra­ti­ma Dermalogica, Chi i Bi­osilk te mi­ne­ral­ni ma­ke up Ja­ne Iredale. U struč­nom ti­mu cen­tra je sti­list i fri­zer Ivi­ca Pa­li­nić, Der­maCa­re­ov “ča­rob­njak” za ko­su. Der­maCa­re cen­tri nalaze se i u za­gre­bač­kom Are­na Cen­tru te u Do­mal­do­voj 5 u Spli­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.