S po­zor­ni­ce na po­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Slav­na pje­va­či­ca obra­do­va­la je sve fa­no­ve ka­da je obja­vi­la vi­jest da otva­ra svoj pr­vi pop-up du­ćan u Mel­bo­ur­neu. Du­ćan je pra­va pres­li­ka ose­buj­nog mod­nog iz­ri­ča­ja ko­ji nje­gu­je Katy Per­ry pa se ta­ko u nje­mu mo­gu vi­dje­ti nje­zi­ni slav­ni kos­ti­mi s ve­li­kih nas­tu­pa ili gla­mu­roz­nih pre­mi­je­ra, plesni rek­vi­zi­ti i raz­li­či­ti mod­ni do­da­ci kao što su šilterice, sun­ča­ne na­oča­le i pri­vjes­ci. Broj­ni fa­no­vi di­ljem svi­je­ta već su se upu­ti­li u Aus­tra­li­ju ne bi li se iz­bo­ri­li za ne­ku od ne­za­bo­rav­nih kre­aci­ja, po­put one ko­ju je Katy no­si­la na pre­mje­ri fil­ma “Štrum­fo­vi” ili kom­bi­na­ci­je ko­ju je slo­ži­la uoči ina­ugu­ra­cij­skog vi­ken­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.