Dvo­jac ari­leo u je­sen­skoj mod­noj šet­nji ji

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Mod­ni brand Ari­leo go­di­na­ma odu­šev­lja­va svo­jim kla­sič­nim i pro­miš­lje­nim di­zaj­nom. Usu­sret kam­pa­nji, Mir­na Ma­ras i Mar­ti­na Pod­gor­ski odje­nu­le su Ari­leo mod­ne kom­bi­na­ci­je i šet­njom po­ka­za­le ka­ko Ari­le­oo mod­na pri­ča is­pu­nja­va oče­ki­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.