Za­te­za­nje opu­šte­ne ko­že tr­bu­ha uz ab­do­mi­no­plas­ti­ku

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

po sre­di­ni tr­bu­ha od žli­či­ce do stid­ne kos­ti. Ako pos­to­ji vi­šak mas­nog tki­va na tr­bu­hu i sla­bi­na­ma, is­to­vre­me­no se mo­že uči­ni­ti i li­po­suk­ci­ja. Kod ma­nje iz­ra­že­nih pro­mje­na na tr­bu­hu mo­že se iz­ves­ti i tzv. mi­ni ab­do­mi­no­plas­ti­ka. Rez je u bi­ki­ni zo­ni kao i u pr­vom slu­ča­ju, sa­mo što je kra­ći. Od­stra­nju­je se ma­nje ko­že, a pu­pak se ne tran­s­po­ni­ra. Ako je po­treb­no, mo­že se uči­ni­ti i li­po­suk­ci­ja. Na­kon za­hva­ta no­si se po­seb­ni stez­nik do če­ti­ri tjed­na. Ša­vo­vi se uk­la­nja­ju na­kon osam da­na. Preporučuje se i lim­f­na dre­na­ža na­kon za­hva­ta. Ukup­ni opo­ra­vak tra­je oko dva tjed­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.