Gim­nas­ti­ka li­ca za na­zo­la­bi­jal­ne bo­re

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Sva­kod­nev­na gim­nas­ti­ka li­ca naj­pri­rod­ni­ji je na­či­nom odr­ža­va­nja mladenačkog iz­gle­da. Re­do­vi­tim vjež­ba­njem odr­ža­va­mo oblik mi­ši­ća, po­ve­ća­va­mo i uč­vr­š­ću­je­mo atro­fi­ra­ni mi­šić i pos­ti­že­mo pu­no­ću li­ca ko­ju ono s go­di­na­ma gu­bi. A bu­du­ći da je ko­ža iz­rav­no ve­za­na za mi­ši­će, i ko­ža li­ca pos­ta­je glat­ki­ja, na­pe­ti­ja, bo­re nes­ta­ju ili se sma­nju­ju, a iz­raz ci­je­log li­ca pos­ta­je mek­ši i mla­đi. Mo­že­te si na­ba­vi­ti knji­gu “gim­nas­ti­ka li­ca“i vjež­ba­ti kod ku­će. Je­dan od naj­no­vi­jih tret­ma­na je T-shoch, to je koz­me­tič­ki me­di­cin­ski tret­man ko­ji se ko­ris­ti za po­bolj­ša­nje to­nu­sa mi­ši­ća, ali i za bo­lji pro­tok lim­fe i izlučivanje tok­si­na i štet­nih tva­ri te za bo­lju cir­ku­la­ci­ju. Ri­ječ je o tra­ka­ma ko­je se pos­tav­lja­ju na li­ce u smje­ru lim­f­nih ži­la, po­ti­ču dre­ni­ra­nje te­ku­ći­na, izlučivanje tok­si­na i opu­šta­ju na­pe­te mi­ši­će, a svo­je su dje­lo­va­nje po­t­vr­di­le u fi­zi­kal­noj me­di­ci­ni gdje je me­to­da poz­na­ta pod na­zi­vom K-ta­pe. Kraj­nji re­zul­tat je za­gla­đe­na po­vr­ši­na ko­že ujed­na­če­ne bo­je te po­bolj­ša­ne struk­tu­re i funk­ci­je svih slo­je­va ko­že o ko­ji­ma ovi­si nje­na elas­tič­nost i čvr­sto­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.