TV fe­no­men

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style Diva -

U ožuj­ku 1996. go­di­ne glav­na skup­šti­na Uje­di­nje­nih na­ro­da do­ni­je­la je od­lu­ku da se 21. stu­de­ni obi­lje­ža­va kao Svjet­ski dan te­le­vi­zi­je zbog iz­nim­nog utje­ca­ja “da­le­ko­vid­ni­ce” na svi­jet u ko­je­mu ži­vi­mo. Doz­naj­te ne­ko­li­ko zanimljivosti o “ča­rob­noj ku­ti­ji”... Pr­va te­le­vi­zij­ska sa­pu­ni­ca po­če­la je s emi­ti­ra­njem u ve­lja­či 1947. pod na­zi­vom “Že­na za pam­će­nje” Pr­vi put zvuk u fil­mu čuo se 1927. u fil­mu “Pje­vač ja­zza” a pr­ve ri­je­či iz­go­vo­rio je glu­mac Al Jol­son Spoj ri­je­či te­le (da­le­ko) i vi­sio (gle­da­nje) pred­lo­žio je 1900. ru­ski znans­tve­nik Kons­tan­tin Per­skyl U svi­je­tu je da­nas u funkciji vi­še od 1,5 bi­li­ju­na TV-ure­đa­ja, a čak 500 mi­li­ju­na ih je sa­mo u Ki­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.