Vr­hun­ske de­li­ka­te­se u du­ća­ni­ma De­li­iici­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

De­li­iici­je su otvo­ri­le no­vi du­ćan na još jed­noj za­gre­bač­koj adre­si u Ili­ci 160. Bi­lo da ste u po­tra­zi za no­vim oku­si­ma ek­s­klu­ziv­nih svjet­skih de­li­ka­te­sa ili pre­fe­ri­ra­te tra­di­ci­onal­ne ruč­no ra­đe­ne slas­ti­ce, De­li­iici­je ne­će vas os­ta­vi­ti rav­no­duš­ni­ma s vr­hun­skim čo­ko­la­da­ma, ča­je­vi­ma, li­ke­ri­ma... Ta­mo će­te na­ći i do­ma­će slas­ti­ce Adria ko­je su osvo­ji­le pres­tiž­nu na­gra­du Su­pe­ri­or award za iz­nim­nu kva­li­te­tu, su­pe­ri­oran di­zajn i emo­ci­onal­nu priv­lač­nost svo­jih pro­izvo­da. Lju­bi­te­lji jo­gur­ta, sla­do­le­da, ja­go­da i hr­ska­vih müs­li­ja ko­nač­no su do­bi­li de­sert ko­ji uje­di­nju­je sve nji­ho­ve omi­lje­ne oku­se. No­vi Fro­zen Yo­gurt iz Le­da spoj je smrz­nu­tog jo­gur­ta s ko­ma­di­ći­ma ja­go­de, naj­fi­ni­jeg so­sa od ja­go­de i crun­c­hy müs­li ko­ma­di­ći­ma. Ovaj le­de­no-slat­ki uži­tak ide­alan je za sva­ko do­ba da­na, a si­gur­no će vas po­seb­no ra­zve­se­li­ti za vri­je­me pa­uze na pos­lu, stanke od uče­nja ili ku­ćan­skih pos­lo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.