HRA­NJI­VO BRAŠ­NO, ULJE I TJES­TE­NI­NA OD KO­NOP­LJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ovak­vu ko­nop­lju još nis­te pro­ba­li, po­ru­ču­je En­ci­an ko­ji je pred­sta­vio ulje, braš­no, pro­te­ine i tjes­te­ni­nu od ko­nop­lje. Pre­hram­be­ni pro­izvo­di od ko­nop­lje od­lič­no će obo­ga­ti­ti je­lov­nik jer ko­nop­lja sadrži ide­alan omjer esen­ci­jal­nih mas­nih ki­se­li­na ko­je su ključ­ne za sve bi­oke­mij­ske pro­ce­se u ti­je­lu. Ko­nop­lji­no ulje i la­ko pro­bav­lji­vo braš­no la­ga­nog su i ugod­nog ora­šas­tog oku­sa, a tjes­te­ni­na se od­lič­no sla­že s uma­ci­ma, sa­la­ta­ma, ri­bom, me­som...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.