Ži­vot u obla­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

No­va naj­vi­ša zgra­da na svi­je­tu bit će re­zi­den­ci­jal­ni ne­bo­der u New Yor­ku

Na 426 me­ta­ra vi­si­ne ne­bo­der “432 Park Ave­nue” bit će naj­vi­ši stam­be­ni kom­pleks na za­pad­noj he­mi­sfe­ri. Nje­go­va je iz­grad­nja pla­ni­ra­na 2015. go­di­ne. Imat će dva pen­t­ha­use-apart­ma­na, je­dan na 96. i dru­gi na 95. ka­tu, od ko­jih je pr­vi već pro­dan za 95 mi­li­ju­na do­la­ra. Ne­bo­der je pro­jek­ti­rao ar­hi­tekt Ra­fa­el Vi­nloy, a di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra De­bo­rah Ber­ke is­ti­če ka­ko joj je cilj bio pos­ti­ći da in­te­ri­jer ve­ći­ne sta­no­va iz­gle­da kao da se u nje­mu ogle­da New York.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.