Mod­ne no­vos­ti “LACE & LE­AT­HER” BRAN­DA BRAINSTORM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Glu­mi­ca Ma­ri­ja­na Mi­ku­lić poz­na­ta je po iz­bo­ru za­nim­lji­ve i neo­bič­ne odje­će za druš­tve­ne do­ga­đa­je. Čes­to bira ko­žu i uoč­lji­ve ko­ma­de u ko­ji­ma će­te je la­ko za­pa­zi­ti. Ipak, sklo­na je i kla­sič­nim ko­ma­di­ma pa čes­to no­si cr­nu pi­smo­tor­bi­cu ko­ja od­go­va­ra go­to­vo svim mod­nim kom­bi­na­ci­ja­ma. U oba stylin­ga na fo­to­gra­fi­ja­ma do­mi­ni­ra cr­na s neo­bič­no ja­kim ko­lo­ris­tič­kim ak­cen­ti­ma. Sve je upot­pu­ni­la tor­bi­com ko­ja joj je za­si­gur­no je­dan od dra­žih ko­ma­da.

Ko­le Ko­lek­ci­ja se sas­to­ji od kož­na­tih n na­ruk­vi­ca na ko­je su na­ši­ven na­ši­ve­na čip­ka­na slo­va, sr­ca, ta­ble­tić i čip­ka­ni lep­ti lep­ti­ri. Za­štit­no je li­ce atra atrak­tiv­na Spli­ćan­ka Vik­to Vik­to­ri­ja Đo­nlić Ra­đa. No­va ko­lek­ci­ja

za­nim­lji­vih na na­ruk­vi­ca iz­ra­đe­na

je u li­mi­ti­ra­noj e edi­ci­ji, a ci­je­na im

je 300 ku­na.

GLEžNJAčEGLE EžNJAčE ZARA RA 7000 kn A MO­žE I... TOR­BI­CA LINDEX

229 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.