JE­ČAM S PO­VR­ĆEM NA GUR­MAN­SKI NA­ČIN

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

80 g Ječ­ma Po­drav­ka, 2 Ko­ko­šja te­melj­ca za je­lo Po­drav­ka, 100 g mr­k­ve, 100 g krum­pi­ra,

100 g po­ri­lu­ka, 50 g Ku­ku­ru­za še­ćer­ca Po­drav­ka, 50 g Pan­ce­te Po­drav­ka, češ­nja­ka, 1 ve­zi­ca per­ši­na, sol, Cr­ni pa­par Po­drav­ka, 50 ml mas­li­no­va ulja, 300 g pi­le­ćeg

fi­lea, 200 g Je­ge­ra Po­drav­ka

Pri­pre­ma:

Je­čam na­mo­či­te u mla­ku vo­du oko sat vre­me­na. Po­tom ga oci­je­di­te i sta­vi­te ku­ha­ti u 1,2 l vo­de te do­daj­te ko­ko­šje te­melj­ce. Na­kon 15 mi­nu­ta do­daj­te na ma­nje ko­ma­de na­re­za­ne mr­k­vu, krum­pir i po­ri­luk. Dok se po­vr­će ku­ha, na ulju po­pr­ži­te pi­le­ti­nu i je­ger na­re­za­ne na koc­ki­ce i do­daj­te ih za­jed­no s kukuruzom u po­su­du s ječ­mom i po­vr­ćem te nas­ta­vi­te ku­ha­ti. Pri­pre­mi­te „pešt“od pan­ce­te, češ­nja­ka i per­ši­na i umi­je­šaj­te u je­lo. Krat­ko pro­ku­haj­te, po po­tre­bi po­so­li­te i po­pa­pri­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.