Mla­da vi­na­ri­ja s broj­nim priz­na­nji­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Vi­na Pri­go­ra sti­žu iz eko­lo­škog vi­no­gra­da iz oko­li­ce Za­gre­ba, a ia­ko je ri­ječ o mla­doj vi­na­ri­ji ko­ja je proš­log tjed­na pred­stav­lje­na u za­gre­bač­kom wi­ne ba­ru Ba­se­ment, ove kap­lji­ce već priv­la­če ve­li­ku paž­nju zna­la­ca. Nji­ho­vi mu­škat i sa­uvig­non ima­ju dva za­pa­že­na priz­na­nja sa svjet­ski poz­na­tih na­tje­ca­nja DWWA i IWC, a ber­ba u nji­ho­vim vi­no­gra­di­ma kod Be­de­ni­ce u ci­je­los­ti se obav­lja ruč­no. Sve eti­ke­te iz Vi­na Pri­go­ra ču­va­ju jas­ne sort­ne ka­rak­te­ris­ti­ke pa po­tro­ša­či­ma stav­lja­ju na uži­va­nje ži­vah­na, mo­der­na, pit­ka i pris­tu­pač­na vi­na za kon­zu­ma­ci­ju u raz­nim pri­go­da­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.