Ko­li­ko ko­šta je­dan kva­drat ku­će od me­de­nja­ka?

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Me­đu broj­nim ogla­si­ma, u Lon­do­nu se na pro­da­ji naš­la i ku­ća od me­de­nja­ka či­ja vri­jed­nost pre­ma­šu­je onu pro­sječ­ne ne­kret­ni­ne u cen­tru to­ga ve­li­kog gra­da. Na­ime, ri­ječ je o ku­ći ko­ja je ukra­še­na sa 150 bi­ser­nih ku­gli­ca iz Sje­ver­nog mo­ra te vri­jed­nim 5-ka­rat­nim, mo­zam­bič­kim ru­bi­nom pos­tav­lje­nim pri vr­hu slas­ne ku­će. Osim sku­pog na­ki­ta, u iz­ra­di su ko­ri­šte­ni sa­mo bi­ra­ni sastojci or­gan­skog po­dri­je­tla, kao što su ja­ja, še­ćer i đum­bir.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.