Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Diva -

Glu­mi­ci Amy Adams mno­gi “dr­že fi­ge” da na­kon pet no­mi­na­ci­ja za Os­ca­ra na­po­kon i osvo­ji zlat­ni ki­pić... Šar­mant­na pje­ga­va Ame­ri­kan­ka sva­ka­ko će bi­ti is­tak­nu­to ime u idu­ćoj go­di­ni jer je do­bi­la glav­nu ulo­gu u auto­bi­ograf­skom fil­mu o Ja­nis Jo­plin

Pet pu­ta no­mi­ni­ra­na je za Os­ca­ra - pr­vi put 2005. za ulo­gu u fil­mu “Ju­ne­bug” a pe­tu no­mi­na­ci­ju do­bi­la je 2013. za ulo­gu u “Ame­rič­kim va­ra­li­ca­ma”

Ame­rič­ka glu­mi­ca ro­đe­na je u Ita­li­ji, u zrač­noj ba­zi Avi­ano gdje joj je otac ra­dio u zra­ko­plov­s­tvu. A 2010. ro­di­la je kćer ko­ju je na­zva­la Avi­ana...

Pam­ti­mo je i po ulo­ga­ma u Dis­neyje­voj baj­ci “Za­ča­ra­na” te u fil­mo­vi­ma “Ju­lie & Ju­lia”, “Noć u mu­ze­ju 2”, “Sum­nja”, “Bok­sač”, “Mas­ter”, “Čo­vjek od če­li­ka”...

U ki­na sti­že film “Big eyes” u ko­je­mu glu­mi sli­ka­ri­cu Mar­ga­ret Ke­ane, a naj­av­lje­no je da usko­ro po­či­nje sni­ma­ti film o ži­vo­tu pje­va­či­ce Ja­nis Jo­plin

l’oc­ci­ta­ne Pje­nas­ta krema za ru­ke s čak 25 pos­to ka­ri­te mas­la­ca (59,40 kn, L’Oc­ci­ta­ne) oli­val Hi­dra­tant­na krema za ru­ke s lavandom (20 kn, dm) avon Krema za ru­ke s ka­ka­ovim mas­la­cem (29 kn, Avon) liqu­id silk cre­am Krema za ru­ke s te­ku­ćom svi­lom (29,90...

du­ran­ce Krema za ru­ke od ru­že (65 kn, Du­ran­ce)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.