GO­UR­MET PU­DING

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

2 Pu­din­ga s ko­ma­di­ći­ma ja­go­de Dol­ce­la, 80 g še­će­ra, 1 l mli­je­ka, 1 Mlje­ve­na že­la­ti­na Dol­ce­la, 150 ml vo­de, 200 g Dže­ma ex­tra

ja­go­da Po­drav­ka

Pri­pre­ma:

Pra­šak za pu­ding s ko­ma­di­ći­ma ja­go­de po­mi­je­šaj­te s po­la ko­li­či­ne še­će­ra. Od 1/2 li­tre hlad­nog mli­je­ka oduz­mi­te 6 žli­ca i do­bro ih pro­mi­je­šaj­te sa smje­som pu­din­ga i še­će­ra. Os­ta­tak mli­je­ka sku­haj­te, od­mak­ni­te s va­tre i do­daj­te mu raz­mu­će­ni pra­šak za pu­ding, vra­ti­te na va­tru te mi­je­ša­ju­ći ku­haj­te mi­nu­tu-dvi­je. Vru­ći pu­ding us­pi­te u ča­še za pos­lu­ži­va­nje do 1/3 vo­lu­me­na ča­še. Sa­dr­žaj vre­ći­ce že­la­ti­ne po­mi­je­šaj­te sa 50 ml hlad­ne vo­de i os­ta­vi­te 10 mi­nu­ta da že­la­ti­na na­bu­bri. Džem po­mi­je­šaj­te s os­tat­kom vo­de, sta­vi­te na va­tru, za­grij­te do vre­nja i la­ga­no ku­haj­te oko 2-3 mi­nu­te. Uk­lo­ni­te s va­tre, umi­je­šaj­te pri­prem­lje­nu že­la­ti­nu, do­bro pro­mi­je­šaj­te i ras­po­re­di­te po pu­din­gu u ča­ša­ma. Os­ta­vi­te da se že­la­ti­na do­bro ohla­di i st­vrd­ne. Kad se že­la­ti­na do­volj­no uč­vr­sti­la, na is­ti na­čin pri­pre­mi­te dru­gi pu­ding s ko­ma­di­ći­ma ja­go­de. Pri­prem­lje­ni pu­ding ras­po­re­di­te u ča­še po že­la­ti­ni, pus­ti­te da se ma­lo ohla­di i spre­mi­te u hlad­njak do pos­lu­ži­va­nja. Po že­lji ukra­si­te na­re­za­nim ja­go­da­ma i lis­ti­ći­ma men­te.

Uku­san de­sert, a pri­pre­ma se br­zo – ne­ma bo­lje kom­bi­na­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.