IN­DI­RA INDIRR LE­VAK

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Poz­na­ta po svo­joj mod­noj osvi­je­šte­nos­ti i pra­će­nju tren­do­va, In­di­ra j je za­vi­ri­la u ko­lek­ci­je di­zaj­ne­ri­ce Kris­ti­ne Bu­rje te zaz je­dan od druš­tve­nih do­ga­đa­ja od­lu­či­la odje­nu­ti odje­nut­ti bi­je­lu tu­ni­ku s vi­so­ko re­za­nim ras­por­kom. Tu­ni­kuTu­un du­gih ru­ka­va ukra­si­la je sre­br­nom ogr­li­co­mo­gr­ll i uskim cr­nim hla­ča­ma jed­nos­tav­nog di­iz di­zaj­na. Kož­na­te štik­le otvo­re­nih

pr­sti­ju up­po upot­pu­ni­le su kom­bi­na­ci­ju.

HLAčEč H&M 199 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.