ORI­JEN­TAL­NI ZA­VOD­NIK

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Fran­cu­ska par­fem­ska ku­ća SoOud, či­je su luk­suz­ne kre­aci­je na­dah­nu­te Ori­jen­tom, pred­sta­vi­la je no­vi par­fem Ja­dab, ko­ji kao da je iz “Ti­su­ću i jed­ne no­ći”. Kon­trast cvjet­nih no­ta i si­ro­vih ma­te­ri­ja­la ko­ji se u po­čet­ku či­ne nes­po­ji­vi­ma da­ju mu do­zu ener­gič­nos­ti i pre­tva­ra­ju ga u za­vod­ni­ka ko­ji vas vo­di na taj­no pu­to­va­nje... Ja­dab se mo­že na­ći u za­gre­bač­koj par­fu­me­ri­ji TOP u To­mi­će­voj 4.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.