Blis­ta­va ruska baj­ka

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

U li­ni­ji Len­cia na­ki­ta Zla­tar­ne Ce­lje naj­no­vi­ja je ko­lek­ci­ja “Ruska baj­ka” iz­ra­đe­na od sre­bra i re­kons­tru­ira­nog he­ma­ti­ta. Jed­nos­ta­van i so­fis­ti­ci­ran di­zajn na­dah­nut je pre­poz­nat­lji­vim ru­skim mo­ti­vi­ma. Ko­lek­ci­ja “Ruska baj­ka” po­sve­će­na je slo­ven­skoj ski­ja­ši­ci Ti­ni Ma­ze i nje­zi­nim us­pje­si­ma na proš­lo­go­diš­njim zim­skim Olim­pij­skim igra­ma u Ru­si­ji ka­da je osvo­ji­la dvi­je zlat­ne me­da­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.