BLAG­DAN­SKE KU­GLI­CE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

150 g Mlje­ve­nog kek­sa Dol­ce­la, 150 g še­će­ra, 50 ml vo­de, 75 g mlje­ve­nih oraha, 75 g mas­la­ca, ½ žli­ce Ka­kaa Dol­ce­la,

200 g čo­ko­la­de za ku­ha­nje Še­ćer i vo­du sta­vi­te u po­su­du, za­ki­pi­te i ku­haj­te 2-3 mi­nu­te. Za­jed­no po­mi­je­šaj­te mlje­ve­ne orahe, kek­se, ka­kao, za­lij­te otop­lje­nim še­će­rom i do­bro iz­mi­je­šaj­te elek­trič­nom mi­je­ša­li­com. Do­daj­te na­re­za­ni mas­lac i mi­je­šaj­te dok se mas­lac pot­pu­no ne oto­pi i po­ve­že sa smje­som. Sta­vi­te u hlad­njak na 30 mi­nu­ta da se smje­sa do­bro ohla­di, pa je obli­kuj­te u ku­gli­ce (oko 20 ko­ma­da) i vra­ti­te u hlad­njak na 1 sat. Čo­ko­la­du ras­to­pi­te na pa­ri i njo­me oblo­ži­te ku­gli­ce pa ih sta­vi­te na re­šet­ku da se vi­šak čo­ko­la­de oci­je­di. Blag­dan­ske ku­gli­ce pos­lu­ži­te do­bro ra­s­hla­đe­ne.

Ku­gli­ce se mo­gu do­dat­no pro­ša­ra­ti mli­ječ­nom ili bi­je­lom čo­ko­la­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.