Još jed­nom Ver­sa­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ako ste me­đu oni­ma ko­ji još ne­ma­ju pla­no­va za do­ček, ne­go i ne stig­nu o to­me raz­miš­lja­ti, pred­la­že­mo da do­če­ka­te No­vu go­di­nu u za­div­lju­ju­ćoj uva­li me­di­te­ran­skog ugo­đa­ja gdje vas oče­ku­je luk­suz­ni SPA i za­bav­ni pro­gra­mi za ci­je­lu obi­telj sve­ga tri ki­lo­me­tra od sta­re grad­ske jez­gre Za­dra. Raz­log to­mu je što Fal­kens­te­iner ho­tel Club Fu­ni­ma­ti­on Bo­rik nu­di sa­vr­še­nu for­mu­lu ne­za­bo­rav­nog no­vo­go­diš­njeg pro­vo­da. Već po do­la­sku oče­ku­je vas do­bro­doš­li­ca uz ča­šu pje­nu­ša­vog vi­na, a ti­je­kom va­šeg bo­rav­ka imat će­te pri­li­ku uži­va­ti u me­di­te­ran­skim i tra­di­ci­onal­nim hr­vat­skim de­li­ci­ja­ma. Na cr­no-bi­je­lim fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su u New Yor­ku sni­mi­li fo­to­gra­fi Mert Alas i Mar­cus Pig­gott, 56-go­diš­nja pje­va­či­ca Ma­don­na sprem­no po­zi­ra u Ver­sa­ce­ovim kreacijama iz no­ve pro­ljet­ne ko­lek­ci­je. U ko­ži i uskim ko­ma­di­ma ko­ji la­ska­ju nje­zi­noj fi­gu­ri, Ma­don­na je po­ka­za­la da je na­kon 30 go­di­na ka­ri­je­re u showbu­si­ne­ssu te go­to­vo 20 go­di­na od svo­je pr­ve kam­pa­nje za Ver­sa­ce tra­že­no li­ce ko­je od­lič­no iz­gle­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.