Blag­dan­ski pok­lon-pa­ke­ti lje­po­te pra­ve su slat­ke na­pas­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // U Blagdanskom Izdanju - I VANA VODOGAžEC – RI­JE­čI, ARHIVA – SLI­KE

Ni­je taj­na da je priv­lač­na am­ba­la­ža ne­ri­jet­ko presudna pri kup­nji, oso­bi­to u in­dus­tri­ji lje­po­te ko­ja vr­vi priv­lač­no di­zaj­ni­ra­nim bo­či­ca­ma i ku­ti­ji­ca­ma s ukras­nim re­lje­fi­ma, šljo­ki­ca­ma, maš­ni­ca­ma... U vri­je­me da­ri­va­nja sve se to vi­šes­tru­ko po­ja­ča­va ka­ko bi­smo “oki­nu­li” na ša­re­ni va­tro­met bo­ja, zvec­ka­ve de­ko­ra­ci­je, blje­šta­ve tor­bi­ce, ča­rob­ne pa­ke­ti­će iz­ne­na­đe­nja... Na ra­dost broj­nih “be­auty” obo­ža­va­te(ljic)a tak­vi se­to­vi ni­su sa­mo uži­va­nje za oči ne­go su čes­to i prak­tič­ni. Na pri­mjer, pro­izvo­di su me­đu­sob­no do­bro us­kla­đe­ni za “sve­obu­hvat­nu” upo­ra­bu. Još pri­mje­ra: ku­ti­je s mi­ni­ver­zi­ja­ma nje­gu­ju­ćih krema i ulja od­lič­ne su za pu­to­va­nja. A tu su i kar­ton­ske ku­ti­je i li­men­ke ko­je vam i na­kon što po­tro­ši­te nji­hov sa­dr­žaj mo­gu pos­lu­ži­ti kao zgod­no spre­mi­šte. Čes­to su blag­dan­ski se­to­vi obo­ga­će­ni i priv­lač­nim stvar­či­ca­ma po­put tor­bi­ca, pri­vje­sa­ka, svje­ći­ca... Jed­na­ko po­želj­ni da ih se do­bi­je pod bo­rom ili da ih se ne­ko­me da­ru­je. U bo­žić­nom iz­lo­gu nu­de se koz­me­tič­ki ka­len­da­ri s nje­gu­ju­ćim am­pu­la­ma, pa­ke­ti za ku­pa­nje sa zvon­či­ći­ma, nje­gu­ju­ći ko­fer­či­ći...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.