OSVIJETLITE NE­BO DO­BRIM žE­LJA­MA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Pe­ti per­for­mans “Ka­pu­li­ca&Lam­pi­oni – že­lje je lak­še is­pu­ni­ti uz Vip!” odr­žat će se 22. 12. na tr­ž­ni­ci Do­lac u Za­gre­bu. Po­sje­ti­te­lji će pus­ti­ti u ne­bo 3000 lam­pi­ona s li­je­pim že­lja­ma. Lam­pi­oni se mo­gu pre­uze­ti na Dol­cu, na dan per­for­man­sa, od 18.30 sa­ti uz mi­ni­mal­nu do­na­ci­ju od 10 ku­na. Vip­net će udvos­tru­či­ti pri­kup­lje­ni iz­nos za po­moć udru­zi “Kri­jes­ni­ca” ko­ja bri­ne o dje­ci i obi­te­lji­ma su­oče­nim s ma­lig­nim bo­les­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.