Baj­ko­vi­ta “Bo­žić­na pri­ča” na ima­nju obi­te­lji Sa­laj ukra­še­na je s čak mi­li­jun i pol lam­pi­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Poz­na­ta blag­dan­ska atrakci­ja “Bo­žić­na pri­ča” na ima­nju obi­te­lji Sa­laj iz Gra­bov­ni­ce po­kraj Čaz­me, sva­ke se­zo­ne sve je ra­skoš­ni­ja - ove go­di­ne ima­nje je ukra­še­no s go­to­vo mi­li­jun i pet­sto ti­su­ća lam­pi­ca! Obi­telj Sa­laj pri­pre­mi­la je no­va svje­tle­ća iz­ne­na­đe­nja me­đu ko­ji­ma su otok Dje­da Bo­žić­nja­ka i Štrum­p­fo­grad, a po­sje­ti­te­lje oče­ku­je i bo­gat za­bav­ni pro­gram te gas­tro­nom­ska po­nu­da. Ži­vo­pis­na “Bo­žić­na pri­ča” na ima­nju Sa­laj mo­že se raz­gle­da­ti do 11. si­ječ­nja. Me­đu or­ga­ni­zi­ra­nim je iz­le­ti­ma “Bo­žić­ni vlak” ko­ji su­bo­tom kre­će sa za­gre­bač­ko­ga Glav­nog ko­lo­dvo­ra, vi­še na www.bo­zic­na­baj­ka.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.