Ovog Bo­ži­ća oda­be­ri­te evotv i ušte­di­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Evotv je pri­pre­mio blag­dan­ski dar ko­ji će po­tra­ja­ti do lje­ta - pro­mo­tiv­nu po­nu­du “evotv Bo­žić 2014.“ko­jom svi no­vi ko­ris­ni­ci evotv bu­ke­te Do­ku­men­tar­ci i vi­jes­ti, Film i dje­ca, Za­ba­va i glaz­ba, Sport, Re­gi­ja te HD mo­gu gle­da­ti čak šest mje­se­ci za jed­nu ku­nu mje­seč­no, a evotv da­ru­je na go­di­nu da­na i pre­mi­um film­ske pro­gra­me u bu­ke­tu HBO i Ci­ne­max. Evotv ne zah­ti­je­va in­ter­net, fik­s­ni te­le­fon ili sa­te­lit­sku an­te­nu i pot­pu­no je pre­no­siv. Doz­naj­te vi­še od svo­jeg po­šta­ra ili u naj­bli­žem po­štan­skom ure­du; po­zi­vom na bes­plat­ni te­le­fon 0800 0707 ili na www.evotv.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.