Mod­ne no­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

bo­ro­vo usu­sret no­voj go­di­ni

Naj­ve­ći do­ma­ći pro­izvo­đač obu­će Bo­ro­vo

i mod­na sti­lis­ti­ca Al­ma Pre­merl Zo­ko pred­lo­ži­li su ne­ko­li­ko stylin­ga za do­ček

No­ve go­di­ne. Ovis­no o uvje­ti­ma, glež­nja­če su hit za pla­ni­ne ili za lu­di ples na grad­skim tr­go­vi­ma, a na ur­ba­ni tu­lum obvez­no idi­te u vi­so­kim pe­ta­ma ili

ugod­nim star­ta­si­ca­ma.

A MO­žE I... OGRLICA STRADIVARIUS

100 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.