Zig­man ki­Šo­bra­ni za ve­se­le kiŠne da­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Ju­raj Zig­man, di­zaj­ner či­ji ko­lo­rit već do­bro poz­na­ju svi lju­bi­te­lji do­ma­će mo­de, od­lu­čio je ra­zve­se­li­ti u ove tmur­ne kišne da­ne mus­t­ha­ve mod­nim do­dat­kom se­zo­ne. Zig­man ki­šo­bran je pot­pu­no hr­vat­ski pro­izvod i nas­tao je u su­rad­nji s tvor­ni­com Hr­vat­ski ki­šo­bran.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.