SO­NJA KO­VAč

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Li­je­pa glu­mi­ca So­nja Ko­vač vo­li par­ti­ja­ti pa je ta­ko na jed­nom od tu­lu­ma po­ka­za­la sa­vr­še­nu mod­nu kom­bi­na­ci­ju za do­ček No­ve 2015. go­di­ne. U pr­vom pla­nu je suk­nja vi­so­kog stru­ka s prin­tom le­opar­da, a upot­pu­ni­la ju je krat­kim to­pom cr­ne bo­je, kao i cr­nim kla­sič­nim sa­lon­ka­ma u špic. Do­da­te li ma­lo na­ki­ta po­put na­uš­ni­ca i pr­ste­na ili ne­što ne­za­obi­laz­nih no­vo­go­diš­njih šljo­ki­ca,

No­vu će­te go­di­nu do­če­ka­ti u od­lič­nom staj­lin­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.