Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Ea Diva -

Ju­li­an­ne Mo­ore oku­ša­la se u raz­no­vr­s­nim žan­ro­vi­ma, od ro­man­tič­nih komedija do znans­tve­ne fan­tas­ti­ke, a kri­ti­ča­ri ka­žu ka­ko naj­vi­še bri­lji­ra u dram­skim iz­ved­ba­ma “pro­ble­ma­tič­nih” že­na. Re­do­vi­to je i na svjet­skim top-lis­ta­ma naj­ljep­ših že­na...

2001.

Pam­ti­mo je po ulo­ga­ma u fil­mo­vi­ma “Re­zo­vi”, “Mag­no­lia”, “Sa­ti”, “Pra­vi­la priv­lač­nos­ti”, “Dje­ca čo­vje­čans­tva”, “Sljepoća”, “Chloe”, “Dje­ca su do­bro”...

2009.

U ško­li su je pro­zva­li “pje­ga­vom ja­go­dom”. Ta­ko je na­zva­la svo­ju se­ri­ju knji­ga za dje­cu “Frec­k­l­fa­ce Strawber­ry” ko­je su bes­t­se­le­ri u Ame­ri­ci

2011.

Pje­ga­va 54-go­diš­nja lje­po­ti­ca poz­na­ta je za­go­vor­ni­ca pri­rod­nog iz­gle­da bez bo­tok­sa i “no­ža”. Nas­to­ji ži­vje­ti nor­mal­no, što da­lje od skan­da­la i ta­blo­ida

2014.

S no­vom go­di­nom u ki­na sti­že u ulo­zi zle kra­lji­ce u fil­mu “Sed­mi sin”, du­go­oče­ki­va­noj ekra­ni­za­ci­ji po­pu­lar­nih fan­tasy ro­ma­na “The Last Apren­di­ce”

VIK­TOR & ROLF Flower­bomb u li­mi­ti­ra­nom iz­da­nju Flower Snow­fla­ke s no­ta­ma ru­že, fre­zi­je, ja­smi­na, na­ran­či­na cvi­je­ta i or­hi­de­je (edp 50 ml, 696,90 kn, Mül­ler)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.