Oži­ljak na če­lu ne mo­ra­te z auv ijek ima­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

da­na na­kon re­vi­zi­je ko­ris­no je spri­je­či­ti an­gi­oge­ne­zu – bu­ja­nje krv­nih ži­la i ko­la­ge­na ko­ji je od­go­vo­ran za stva­ra­nje hi­per­tro­fič­nih oži­lja­ka ili čak i ke­lo­ida. Kon­tro­lu obav­lja­mo la­se­rom ko­ji dje­lu­je na cr­ve­ni pig­ment te dje­lo­mič­no sma­nju­je broj krv­nih ži­la u zo­ni oz­lje­de. Kon­ti­nu­ira­ni pri­ti­sak u po­dru­čju ra­ne ta­ko­đer dje­lu­je po­volj­no, na­ro­či­to ako uz to ko­ris­ti­mo si­li­kon­ske flas­te­re. Sli­čan efekt pos­ti­že se i si­li­kon­skim ge­lom ko­ji se mo­ra ma­si­ra­ti u oži­ljak ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no. Nis­te li sprem­ni za ope­ra­ci­ju, pro­ši­re­ni, udub­lje­ni oži­ljak mo­že se tre­ti­ra­ti frak­cij­skim ne­abla­tiv­nim la­se­rom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.