An­đe­oska pri­ča o to­me ka­ko je nas­ta­la slav­na blag­dan­ska pje­sma “Zvon­či­ći” Joh­na Pi­er­pon­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Ka­ko je an­đeo po­mo­gao Joh­nu Pi­er­pon­tu da skla­da slav­nu bo­žić­nu pje­smu “Zvon­či­ći” ot­kri­va pred­sta­va “I an­đe­li ima­ju kri­la, zar ne?” u za­gre­bač­kom Grad­skom ka­za­li­štu Treš­nja. Pri­ča je to o nas­tav­ni­ku ma­te­ma­ti­ke, od­vjet­ni­ku, pjes­ni­ku i glaz­be­ni­ku ko­ji, ra­zo­ča­ran ži­vo­tom, klo­ne du­hom, a tje­ši ga an­đeo u po­tra­zi auto­rom an­đe­oske him­ne. Pred­sta­vu u glaz­be­nom aran­žma­nu El­vi­sa Sta­ni­ća re­ži­rao je Ladislav Vin­da­ki­je­vić. Igra­ju Kru­nos­lav Klabučar, Te­na Je­ić Gaj­ski, Sa­nja Hre­nar, Tvrt­ko Ju­rić, Ma­ri­ja­na Mi­ku­lić, To­ni Šes­tan, Iva­na Ba­ka­rić, Hr­vo­je Ba­ri­šić i dje­ca po­laz­ni­ci Treš­nji­nih dram­skih ra­di­oni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.