Nez á Nez, trip­tih u ate­ljeu mi­ri­sa

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Nos do no­sa, pr­ćas­ti nos. U svo­joj knji­zi “Pi­ed de Nez“(Pr­ćas­ti nos) Jean Pa­to­ut, na pi­ta­nje: Za­što nas je pri­ro­da ob­da­ri­la no­som?, od­go­va­ra: “Da mi­ri­še­mo par­fe­me? Na­rav­no, ne! Već da op­s­ta­ne­mo!” Sli­je­dom to­ga, po­sve je jas­no – da mi­ris ni­je ar­bi­trar­ni osjet! Jean Pa­tou bio je važ­na ra­zvoj­na ka­ri­ka u Lan­cômeu, vlas­nik je par­fem­skog bren­da “In Fi­ne“i otac Chris­te Pa­to­ut, ko­ja je sa su­pru­gom Stép­ha­ne­om Hum­ber­tom Lu­ca­som 2005. u Pa­ri­zu po­kre­nu­la par­fem­ski pro­jekt “Nez á Nez“. Stép­ha­ne je sli­kar ko­ji po­ma­lo i pi­še te, da­ka­ko, i par­fu­mer ko­ji kom­po­ni­ra mi­ri­se na­či­nom na ko­ji sli­ka. U svo­joj in­ter­pre­ta­ci­ji kre­ativ­nog nas­tan­ka par­fe­ma pro­ces opi­su­je bo­ja­ma, ujed­no za po­kre­tač­ki par­fem­ski im­puls ko­ris­ti po­dra­žaj iz sli­kar­stva. De­fi­ni­ra ih bo­ja­ma i struk­tu­rom po­zi­va­ju­ći se na im­pre­si­oni­zam, ko­lo­ris­tič­ki se re­fe­ri­ra na Van Gog­ha (ia­ko je ovaj za­pra­vo poz­nat po struk­tu­ri). Dok se svje­tli­ni tam­nih bo­ja di­vi u dje­li­ma Pi­er­re So­ula­gea, ta­ko­đer auto­ra s do­mi­nant­nom struk­tu­rom. Na ovaj na­čin pos­ti­že pot­pu­no jas­nu “bo­ju mi­ri­sa“ko­ju že­li kre­ira­ti. Li­te­rar­ni seg­ment pre­to­čen u mi­ris­ni opi­su­je inverz­nim pos­tup­kom ka­da ka­že da pi­še sa­mo ono što mu par­fem su­ge­ri­ra. U tom ra­du Chris­ta i Stép­ha­ne od­lu­či­li su se za sa­mo jed­nog par­fu­me­ra s ko­jim će su­ra­đi­va­ti na ci­je­loj ko­lek­ci­ji od 12 par­fe­ma. Iz­a­bra­li su Ka­ri­ne Che­val­li­er, auto­ri­cu ovo­go­diš­njeg hi­ta Nat­ha­lie Fe­is­t­ha­uer “FR! 01/01“, ujed­no par­fu­mer­ku ko­ju po­kre­će – glaz­ba. Ma­šta, glaz­ba, cr­te­ži i ri­je­či! Či­ni se do­volj­no za par­fem, ipak fi­lo­zo­fi­ja ko­jom se opi­su­je “Nez á Nez“kva­li­te­tom je osvi­jet­lje­na iz­vor­nost. A ka­ko ne sli­je­de mar­ke­tin­šku lo­gi­ku, na­zi­vi “Nez á Nez“par­fe­ma mo­gu iz­a­zva­ti du­bo­ku za­blu­du bez ob­zi­ra na to što ko­ris­te naj­fi­ni­je si­ro­ve ma­te­ri­ja­le. Pa je ta­ko “Va­nit­hé“pot­pu­no čaj­ni mi­ris, s no­tom ru­žma­ri­na i ne­za­ne­ma­ri­vog ci­tru­sa, dok va­ni­li­ju oni s bo­ljim no­som i ma­štom pro­na­la­ze u tra­go­vi­ma – no­si ga Scar­lett Jo­han­sson. “Forêt de béc­har­ré“, ko­ji su­ge­ri­ra da je “za odras­le”, no­si Ge­or­ge Clo­oney, “Mar­ron Chic“je kao sa­vr­še­na bri­ne­ta Angelina Jolie, “Bal Musqué“Mic­hel­le Pfe­if­fer, a “Ro­si­er Ar­dent“Da­vid Bowie, dok je “Am­bre à sa­de“na­mi­je­njen že­na­ma ko­je že­le pos­ta­ti slav­ne i ko­ji je, ka­ko ga je opi­sao autor, za one ko­ji ne pi­ta­ju, već uzi­ma­ju. “Nez á Nez“svo­jim pris­tu­pom ite­ka­ko pro­pi­tu­je par­fem­ske tren­do­ve, ali i uzi­ma svo­je pok­lo­ni­ke - bez pi­ta­nja.

Nez á Nez par­fe­me no­se Ge­or­ge Clo­oney, Scar­lett Jo­han­sson,

Da­vid Bowie...

Par­fu­mer­ku Ka­ri­ne Che­val­li­er po­kre­će glaz­ba, a sto­ji iza ci­je­le ko­lek­ci­je od dva­na­est par­fe­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.