Uvi­jek efek­t­ni svje­tlu­ca­vi kap­ci

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Mo­lim pre­po­ru­ku ka­ko de­cent­no i upe­čat­lji­vo na­ni­je­ti svje­tlu­ca­vo sje­ni­lo ili ne­ki dru­gi pro­izvod na kap­ke za ve­čer­nji iz­la­zak? (Ma­tea, Za­greb) Šljo­ki­ce su odu­vi­jek bi­le si­no­nim za upe­čat­ljiv ma­ke up, a ia­ko se tren­do­vi mi­je­nja­ju, one se uvi­jek mo­gu no­si­ti na kap­ci­ma ka­ko bi se is­tak­nu­le oči, ali i kom­plet­no ele­gant­ni­je iz­da­nje. Obič­no mo­že­te bi­ra­ti iz­me­đu zlat­nih, sre­br­nih, ni­jan­si­ra­nih ili šljo­ki­ca u raz­li­či­tim bo­ja­ma, a naj­bo­lje se od­lu­či­ti za one ko­je će naj­bo­lje od­go­va­ra­ti os­tat­ku ma­ke upa. Ta­ko, pri­mje­ri­ce, ako no­si­te cr­ve­ni ruž za us­ne, mo­gle bi vam do­bro pris­ta­ja­ti upra­vo šljo­ki­ce u zlat­nim ni­jan­sa­ma. Lju­bi­čas­ti će pak ruž, naj­bo­lje ići uz sre­br­ne šljo­ki­ce, dok one ni­jan­si­ra­ne bi­raj­te i pre­ma bo­ji ma­ke upa i pre­ma odje­ći. Ako ima­te sa­mo svje­tlu­ca­vi prah, du­ži­nom kap­ka nanesite ne­ko ne­utral­no sje­ni­lo pa po­tom šljo­ki­ce ka­ko bi bo­lje pri­anja­le uz pod­lo­gu. Za to mo­že­te i ko­ris­ti­ti ma­ti­ra­ni pu­der. Ono što je važ­no kod ovak­vih sje­ni­la jest da ne smi­je­te pre­tje­ri­va­ti ka­ko umjes­to ele­gant­nog i id­tak­nu­tog ma­ke upa ne bis­te do­bi­li, ta­ko­re­ći, ka­za­liš­ni ili scen­ski look ne­pri­mje­ren za ne­ke iz­la­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.