Pa apres ski i noć­ni ži­vot na ski­ja­li­štu ni­su za­ne­ma­ri­vi. Ako je omjer vre­me­na ko­ji pro­vo­di­te bez pan­ce­ri­ca i u pan­ce­ri­ca­ma u ko­rist ovog pr­vog, ovo je tekst za vas...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Apres Ski - RI­JE­čI - SLI­KE

Da se ne la­že­mo, li­je­pe du­ge sta­ze, do­bar omjer vuč­ni­ca i se­dež­ni­ca, jef­ti­no pre­no­ći­šte... da­le­ko su od do­volj­nog za stras­tve­nog ski­ja­ša: on že­li kompletan pa­ket ko­ji uklju­ču­je što br­ži tran­sfer do ski­ja­li­šta, gos­to­lju­bi­vo i us­luž­no osob­lje u (do­brom) re­sor­tu, kva­li­tet­ne, ne sa­mo­us­luž­ne res­to­ra­ne, sklad­no ure­đe­na pla­nin­ska na­se­lja i, ono naj­bit­ni­je, do­bar par­ty. Sva­ki dan! Ci­je­li dan, 24 sa­ta dnev­no. Sve od na­ve­de­nog na­la­zi se na ko­ji sat vož­nje od Za­gre­ba, u na­šem su­sjed­stvu, sto­ga pred­stav­lja­mo top 6 poz­na­tih aus­trij­skih ski­ja­li­šta, onih ko­ja su na do­bru gla­su (i) zbog do­bre za­ba­ve. Naš su iz­bor St. An­ton, Is­c­hgl, Soll, Sa­al­bach, Ger­los i Sol­den ko­ji su pos­ta­li si­no­ni­mom za cje­lod­nev­ni par­ty ko­ji se odvi­ja u ba­ro­vi­ma, pu­bo­vi­ma, dnev­nim i noć­nim klu­bo­vi­ma, s glas­nom glaz­bom po sva­či­jem uku­su: od nje­mač­kog po­pa do par­ti­ja­nja s vr­hun­skim svjet­skim DJ-ima po­put Da­vi­da Gu­et­te. Za­to, od­lo­ži­te ski­je i udri­te bri­gu na ve­se­lje!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.