MULTIVITAMINSKI MARSOVCI ZA DJE­CU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Marsovci, ta­ble­te za žva­ka­nje u obli­ku sim­pa­tič­nih iz­van­ze­ma­lja­ca, ugod­nog voć­nog uku­sa, osmiš­lje­ne su za dje­cu. Marsovci na­do­pu­nju­ju dnev­ne po­tre­be za vi­ta­mi­ni­ma i mi­ne­ra­li­ma te sadrže tva­ri za ja­ča­nje imu­ni­te­ta, i pra­vi­lan rast i ra­zvoj. Po­tra­ži­te ih u lje­kar­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.