Naj­za­pam­će­ni­je TOR­BE IZ 2014.

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Sva­ka se mod­na se­zo­na pam­ti po ne­kom od tren­do­va, dok su tor­bi­ce sa­svim dru­ga pri­ča. U proš­loj je go­di­ni bi­lo bit­no da je

tor­bi­ca što lu­đeg obli­ka i da u nju sta­ne što ma­nje stva­ri

Spre­ma­te li se usko­ro ku­pi­ti no­vu tor­bi­cu, si­gur­no ste po­že­lje­li ne­ku ko­ja je u tren­du. Uis­ti­nu, ovaj ma­što­vi­ti iz­bor ko­ji je odu­še­vio i mod­ne ured­ni­ke, sti­lis­te i zvi­jez­de pos­lu­žit će vam za in­s­pi­ra­ci­ju. Is­ti­na je da su uvi­jek naj­prak­tič­ni­je tor­bi­ce uis­ti­nu one XXL ve­li­či­na te su mul­ti­funk­ci­onal­ne. Ipak, mo­der­ne di­zaj­ner­ske tor­bi­ce ve­ći­nom su sve sa­mo ne prak­tič­ne. U njih mo­žda ne sta­ne pu­no, ali po­ja­vi­te li se s jed­nom od neo­bič­nih lje­po­ti­ca, sve oči bit će upr­te u vas. Ta­ko je u ko­lek­ci­ji za je­sen/zi­mu 2014./2015. mod­ne ku­će Lo­uis Vu­it­ton di­zaj­ni­ra­na ma­la clut­ch tor­bi­ca ko­ja je svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju pro­naš­la u ve­li­kim put­nim kov­če­zi­ma ovog bren­da. Ma­la, če­t­vr­tas­tog obli­ka, sa zlat­nom kop­čom i prin­tom ini­ci­ja­la LV, ova će se tor­bi­ca, si­gur­ni smo, uk­lo­pi­ti uz staj­lin­ge broj­nih modnih in­saj­de­ri­ca. Ni­co­las Ghesqu­ière di­zaj­ni­rao ju je za Lo­uis Vu­it­ton u ne­ko­li­ko kom­bi­na­ci­ja, ali ova s prin­tom lo­ga vje­ro­jat­no je naj­u­oč­lji­vi­ja. Le­gen­dar­ni di­zaj­ner Karl La­ger­feld na­pra­vio je za­nim­lji­vu pre­zen­ta­ci­ju svo­je Cha­nel ko­lek­ci­je za je­sen 2014., ko­ju je pre­tvo­rio – u mod­ni su­per­mar­ket. Za­pra­vo, naj­bo­lji dio te ko­lek­ci­je bi­le su kla­sič­ne 2.55 tor­bi­ce u tam­no­cr­ve­noj bo­ji za­mo­ta­ne u mes­nu am­ba­la­žu. Iz­da­le­ka tor­bi­ce ta­ko dje­lu­ju kao upa­ki­ra­ni odres­ci me­sa u su­per­mar­ke­tu. Poz­na­te svjet­ske zvi­jez­de ni­su im odo­lje­le, a či­ni nam se da će se taj trend nas­ta­vi­ti. Pres­lat­ke tor­bi­ce pred­sta­vio je brend Olym­pia Le Tan u su­rad­nji s Dis­neyjem. Ma­le si to slat­ke tor­bi­ce okru­glog i ku­ti­jas­tog obli­ka s prin­te­vi­ma li­ko­va iz naj­ljep­ših Dis­neyje­vih baj­ki. Za­nim­lji­ve su i one u obli­ku knji­ge – knji­ga-clut­ch mod­ni je do­da­tak ko­ji bi svat­ko po­že­lio. Mod­ni dvo­jac Dol­ce&Gab­ba­na

Clut­ch na­zi­va La Pe­ti­te Mal­le do­la­zi iz ku­će Lo­uis Vu­it­ton

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.