Pje­vač phar­rell Wil­li­ams u su­rad­nji s bren­dom moynat di­zaj­ni­rao je mi­ni­ja­tu­ru lo­ko­mo­ti­ve te ju pre­tvo­rio u clut­ch

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda// Na Ramenu Ili U Ruci -

di­zaj­ni­rao je pak pra­vo ma­lo re­mek-dje­lo – neo­do­lji­vu zlat­nu tor­bi­cu op­to­če­nu dra­gim ka­me­njem te s ma­lim lo­ko­tom kao za­tva­ra­čem. Kad je obje­si­te o ra­me, bu­di­te si­gur­ni da će je svi pri­mi­je­ni­ti. Pje­vač glaz­be­nog hi­ta “Hap­py” Pha­rell Wil­li­ams ne za­zi­re ni od modnih su­rad­nji. Svo­ju strast pre­ma lo­ko­mo­ti­va­ma is­ko­ris­tio je u su­rad­nji s bren­dom Moynat i di­zaj­ni­rao cr­ni clut­ch u obli­ku lo­ko­mo­ti­ve. Tor­bi­ci po­put ove mjes­to je u ru­ci ne­ke od fa­shi­onis­ti­ca, ali i u mu­ze­ju mi­ni­ja­tu­ra. Šte­ta bi bi­la ka­da bi ova­ko pre­ciz­ni de­ta­lji pa­ri­ške ku­će Moynat, os­no­va­ne još dav­ne 1848., na jed­nom clut­c­hu bi­li za­tvo­re­ni u or­ma­ru. Naj­do­pad­lji­vi­je tor­bi­ce ne mo­ra­ju bi­ti kom­pli­ci­ra­ne, a pra­vi do­kaz za to je i ma­li me­tal­ni clut­ch u zlat­noj bo­ji s pot­pi­som Ro­ge­ra Vi­vi­era. Dos­ta tan­ka tor­bi­ca u obli­ku ku­ti­je od tvr­dog ma­te­ri­ja­la ne tre­ba pre­vi­še de­ta­lja. Dvi­je tek­s­tu­re i kop­ča do­volj­ni su za ovu lje­po­ti­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.