S go­di­na­ma sla­bi funk­ci­ja ma­tič­nih sta­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Imam 31 go­di­nu i či­ni mi se da mi ko­ža li­ca još ne po­ka­zu­je zna­ko­ve sta­re­nja. Ipak, htje­la bih pre­ven­tiv­no dje­lo­va­ti pa me za­ni­ma kak­ve bih kre­me tre­ba­la ko­ris­ti­ti i ko­ji bi mi tret­ma­ni even­tu­al­no bi­li pre­po­ruč­lji­vi? (San­dra, Ri­je­ka) Dnev­na hi­dra­tant­na krema tre­ba sadržavati hijaluronsku ki­se­li­nu. Za noć­nu nje­gu naj­u­čin­ko­vi­ti­je bi bi­le kre­me s matičnim sta­ni­ca­ma, vi­ta­mi­ni­ma A, C i E. Ta­ko­đer, sva­kod­nev­no ko­ris­ti­te kre­me za po­dru­čje oko oči­ju te pij­te pre­po­ru­če­ne ko­li­či­ne vo­de ka­ko bis­te ko­ži da­li do­volj­no vla­ge. Je­dan od naj­pri­rod­ni­jih na­či­na ka­ko da za­us­ta­vi­mo sta­re­nje ko­že je ko­ri­šte­nje apa­ra­tiv­nih tret­ma­na in­tra­der­ma, ko­ji po­ti­ču pri­rod­no stva­ra­nje ko­la­ge­na i elas­ti­na. I tret­man s matičnim sta­ni­ca­ma ta­ko­đer je je­dan od naj­bo­ljih s ko­ji­ma mo­že­te za­po­če­ti s nje­gom. Sta­ni­ce su os­nov­ne gra­đev­ne je­di­ni­ce na­še ko­že, a stva­ra­ju se u naj­dub­ljem (ba­zal­nom) di­je­lu epi­der­mi­sa. U tom se slo­ju stva­ra­ju i po­seb­ne su­per­sta­ni­ce od­nos­no ma­tič­ne sta­ni­ce ko­je su od­go­vor­ne za ob­nav­lja­nje tki­va, ko­la­ge­na, elas­ti­na, hi­ja­lu­ron­ske ki­se­li­ne i bes­pri­je­ko­ran iz­gled ko­že. S go­di­na­ma nji­ho­va funk­ci­ja sla­bi te nas­ta­ju pr­vi vid­lji­vi zna­ko­vi sta­re­nja ko­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.