I na­kon mas­to­pek­si­je gru­di se mo­gu ma­lo spus­ti­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Htje­la bih vra­ti­ti pu­te­ni­ji i okru­gli­ji oblik gru­di, ko­je su za­dr­ža­le vo­lu­men, ali se spustile s go­di­na­ma i je­di­no uz čvrst grud­njak sto­je is­prav­no. Ka­kav mi je za­hvat po­tre­ban? (Ma­ri­ja­na, Split) Kod spu­šte­nih gru­di bra­da­vi­ca i are­ola su u ni­vou in­fra­ma­mar­ne braz­de ili is­pod nje. Kod ma­nje spu­šte­nih gru­di­ju mo­gu­će je po­mo­ću po­seb­nih im­plan­ta­ta ana­tom­skog obli­ka is­pu­ni­ti i po­di­ći bra­da­vi­cu u po­volj­ni­ji po­lo­žaj. Uko­li­ko je pto­za ili spu­šte­nost ve­ća mo­že se uči­ni­ti za­hvat mas­to­pek­si­je ili po­di­za­nja doj­ki. Rez se iz­vo­di oko are­ole i okomito do­lje. Uko­li­ko vo­lu­men doj­ke ni­je do­vo­ljan za for­mi­ra­nje no­ve, mo­že se kom­bi­ni­ra­ti za­hvat po­di­za­nja doj­ki te po­ve­ća­nja si­li­kon­skim im­plan­ta­ti­ma. Im­plan­ta­ti se pos­ta­ve is­pod pr­s­nog mi­ši­ća na­kon če­ga se ko­ža i tki­vo doj­ke kro­je oko umet­ka. Na taj na­čin do­bi­va­mo po­treb­ni vo­lu­men i po­vi­še­ni po­lo­žaj bra­da­vi­ce. Ta­ko­đer se do­bi­va po­pu­nje­nost u gor­njem di­je­lu doj­ke ko­ju ni­je mo­gu­će do­bi­ti sa­mo mas­to­pek­si­jom. Mas­to­pek­si­ja tra­je oko dva sa­ta. Uko­li­ko se ra­di sa­mo mas­to­pek­si­ja, doj­ke se čes­to po­no­vo ma­lo spus­te, ali ne kao u pr­vo­bit­nom slu­ča­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.