VA­RI­VO OD JEČ­MA I SLA­NUT­KA S KUKURUZOM ŠEćERCEM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

2 žli­ce ulja, 80 g ječ­me­ne ka­še, 1 ma­nja li­men­ka sla­nut­ka (400 g), 50 g ku­ku­ru­za še­ćer­ca iz li­men­ke, 100 g mr­k­ve, 1 Fant za

fi­na va­ri­va, svje­ži bo­si­ljak

Pri­pre­ma:

Je­čam na­mo­či­te u mla­ku vo­du i os­ta­vi­te da sto­ji dva sa­ta da na­bu­bri. Na ugri­ja­nom ulju po­pe­ci­te na koc­ki­ce na­re­za­nu mr­k­vu i pre­lij­te s 800 ml vo­de. Umi­je­šaj­te sa­dr­žaj jed­ne vre­ći­ce Fan­ta za fi­na va­ri­va i kad za­ki­pi do­daj­te ku­ha­ni sla­nu­tak, ku­ku­ruz še­će­rac i ku­haj­te 10-ak mi­nu­ta. Va­ri­vo pos­lu­ži­te to­plo i po­su­to na­sjec­ka­nim lis­ti­ći­ma bo­silj­ka. Da bis­te do­bi­li cje­lo­vit obrok, je­lo pos­lu­ži­te sa su­him ili pak ku­ha­nim me­som po že­lji.

Ova­ko va­ri­vo od sla­nut­ka

ve­ge­ta­ri­jan­ski je obrok. Ne­dos­ta­je li vam ipak me­so, pos­lu­ži­te ga uz va­ri­vo, kao pri­log

Ni ku­ha­nje ukus­nog i raz­no­vr­s­nog va­ri­va ne mo­ra tra­ja­ti du­go

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.