PRI­ROD­NO OTA­PA­NJE BU­BREž­NIH KA­ME­NA­CA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Rowa­ti­nex kap­su­le pomažu u ota­pa­nju i uk­la­nja­nju bu­brež­nih ka­me­na­ca, spre­ča­va­ju stva­ra­nje no­vih ka­me­na­ca, ubla­ža­va­ju bol­ne bu­brež­ne ko­li­ke te pomažu u spre­ča­va­nju uri­nar­nih in­fek­ci­ja. Rowa­ti­nex se u lje­kar­na­ma iz­da­je bez li­ječ­nič­kog re­cep­ta, no pri­je uzi­ma­nja kap­su­la naj­bo­lje je sa­vje­to­va­ti se s li­ječ­ni­kom ili lje­kar­ni­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.