MO­NI­TO­RI KO­JI SMA­NJU­JU UMARANJE OčI­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

AOC je pred­sta­vio no­vu ge­ne­ra­ci­ju mo­ni­to­ra ko­ji sma­nju­ju štet­ne utje­ca­je du­go­traj­nog gle­da­nja u ekran kao što su na­pre­za­nje oč­ne mrež­ni­ce i ma­ku­lar­na de­ge­ne­ra­ci­ja. No­vi mo­de­li AOC mo­ni­to­ra ima­ju po­seb­ne teh­no­lo­gi­je za 90-postotno smanjenje pla­vog svje­tla ko­je uma­ra oči, te za pot­pu­nu eli­mi­na­ci­ju “ti­tra­nja” sli­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.