PRE­MI­JE­RA KR­LE­žI­NE DRA­ME

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Event -

Ma­es­tral­na pred­sta­va “Vu­čjak” pri­vuk­la je broj­ne oso­be iz druš­tve­nog i jav­nog ži­vo­ta. Bi­li su tu pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske dr. Ivo Jo­si­po­vić, Ni­na Vi­olić, Mara Bra­toš, Anja Šovagović Des­pot i nje­zin su­prug Dra­gan, Ru­ža Ho­dak te broj­ni dru­gi...

Re­da­telj Bo­bo Jel­čić s in­ten­dan­ti­com za­gre­bač­kog HNK Du­brav­kom Vr­goč

Glu­mi­ca Anja Šovagović uži­va­la je u druš­tvu su­pru­ga Dra­ga­na Des­po­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.