Ve­li­ko sni­že­nje no­vih ko­lek­ci­ja u City Cen­te­ru one

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Naj­bo­lje vri­je­me za šo­ping je upra­vo sa­da, pa is­ko­ris­ti­te ve­li­ko se­zon­sko sni­že­nje u svim City Cen­te­ri­ma one. Me­ka­ni ka­put, no­ve čiz­me, kož­na tor­ba, trendi ha­lji­na, ma­što­vi­ti mod­ni do­da­ci, to­pla odje­ća za dje­cu… Po­pis že­lje­nih stva­ri je du­ga­čak, a baš sve sa svo­ga po­pi­sa mo­že­te pro­na­ći u svom City Cen­te­ru one uz od­lič­ne po­pus­te. U City Cen­te­ru one Za­greb West, City Cen­te­ru one Za­greb East i City Cen­te­ru one Split, no­ve zim­ske ko­lek­ci­je odje­će, obu­će i modnih do­da­ta­ka sni­že­ne su i do 50 pos­to. Ne­moj­te pro­pus­ti­ti ovu pri­li­ku, oda­be­ri­te baš onu ves­tu i ci­pe­le ko­je već du­go po­gle­da­va­te, do­daj­te ko­šu­lju, ogrlicu, kra­va­tu te ne­ku li­je­pu sit­ni­cu za dom, i ne za­bo­ra­vi­te na zna­ko­ve paž­nje za va­še naj­dra­že. Uz ova sni­že­nja iz City Cen­te­ra one iz­a­ći će­te ši­ro­kog osmi­je­ha i pu­nih vre­ći­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.