Trendi te­ni­si­ce in­s­pi­ri­ra­ne Ame­ri­kom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Fran­cu­ska mod­na ku­ća Sa­int La­urent pred­sta­vi­la je no­vi mo­del vi­so­kih te­ni­si­ca iz svo­je po­s­ljed­nje li­ni­je. Od­li­ku­je ih me­ta­li­zi­ra­na ko­ža te cr­ve­ne zvjez­di­ce s pla­vim de­ta­ljem na straž­njem di­je­lu. Luk­suz­na mod­na ku­ća že­lje­la je ovim oda­ti po­čast Ame­ri­ci. Te­ni­si­ce su pro­izve­de­ne u Špa­njol­skoj, a već su dos­tup­ne na we­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.