Mo­der­na ver­zi­ja vječ­ne dvoj­be na­kon pre­ki­da: za­što je lju­bav za­vr­ši­la, je li mo­glo druk­či­je...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

“Bo­jim se da se sa­da poz­na­je­mo” no­va je pred­sta­va u za­gre­bač­kom Grad­skom dram­skom ka­za­li­štu Ga­vel­la. Dram­ski tekst mla­dog, hva­lje­nog dra­ma­ti­ča­ra Ivo­ra Mar­ti­ni­ća, nas­tao je su­rad­njom umjet­ni­ka iz ka­za­li­šta “Ga­vel­la” i The­ater und Or­c­hes­ter He­idel­berg, kao dio me­đu­na­rod­nog pro­jek­ta “The Art of Aging”. Pred­sta­va u re­ži­ji Do­mi­niqu­ea Sc­h­ni­ze­ra te us­po­red­noj iz­ved­bi hr­vat­skih (Iva­na Bo­lan­ča, Fi­lip Kri­žan, Na­ta­li­ja Đor­đe­vić i Ire­na Te­re­za Prpić) i nje­mač­kih glu­ma­ca, go­vo­ri o pre­ki­du lju­bav­nog od­no­sa kroz proš­lost pro­ma­tra­nu iz sa­daš­njos­ti: sje­ća­nja, po­ku­ša­je de­fi­ni­ra­nja is­ti­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.