M·A·C otvo­rio du­ćan u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Kul­t­ni brend de­ko­ra­tiv­ne koz­me­ti­ke M·A·C otvo­rio je pr­vi du­ćan u Hr­vat­skoj, u Pre­obra­žen­skoj uli­ci u srcu Za­gre­ba. Šmin­ka ko­ju po­djed­na­ko obo­ža­va­ju “la­ici”, vi­za­žis­ti i svjet­ske zvi­jez­de (me­đu no­vi­jim je M·A·C-ovim za­štit­nim li­ci­ma nes­taš­na pje­va­či­ca Mi­ley Cyrus) nu­di se u ši­ro­kom asor­ti­ma­nu “za sva­ko­ga”, u skla­du s M·A·C-ovom fi­lo­zo­fi­jom “All ages, all ra­ces, all sexes”. Ovo je, ka­ko is­ti­ču, naj­ve­će M·A·C-ovo pro­daj­no mjes­tu u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, na ko­je­mu uz po­moć ma­ke-up ar­tis­ta mo­že­te do­bi­ti že­lje­ni “look” i ot­kri­ti naj­no­vi­je tren­do­ve šmin­ka­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.