De­me­ter - mi­ri­si svi­je­ta za bo­lji dan

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Ka­da u bo­lje ops­krb­lje­noj par­fu­me­ri­ji na­kon vi­še ne­us­pje­lih po­ku­ša­ja pro­na­la­ska mi­ris­ne kom­po­zi­ci­je ko­ja vam od­go­va­ra iz­gu­bi­te živ­ce i za­va­pi­te: “Že­lim ne­što što mi­ri­še kao raj­či­ca”, a pro­da­va­či­ca vam da upra­vo ta­kav mi­ris - nes­prem­ni na tak­vu eg­zak­t­nost, pro­ši­ri­te svoj zah­tjev: “... ali da mi­ri­še kao mla­da raj­či­ca, ona­ko, kao sje­me raj­či­ce”, na što us­luž­na da­ma iz­ne­se baš to - ner­vo­za nes­ta­je i po­či­nje tra­že­nje po sje­ća­nji­ma ka­ko bi slje­de­ći bio baš ono što nis­te osje­ti­li od dje­tinj­stva. Ma­le su šan­se da vam strp­lji­va da­ma s dru­ge stra­ne pul­ta ne ugo­di, jer na­ime, po ri­je­či­ma jed­no­ga Chris­to­pe­ra, ljudski mo­zak pre­poz­na­je 130 mi­ris­nih mo­le­ku­la, a oni su kre­ira­li pre­ko 200 mi­ri­sa. Dva Chris­top­he­ra, Bro­si­us i Ga­ble 1996. u Pen­sil­va­ni­ji os­no­va­li su par­fem­sku ku­ću De­me­ter Fra­gran­ce Li­brary s ide­jom kre­ira­nja sva­kod­nev­nih mi­ri­sa ko­ji će bi­ti uprav­lji­vi va­šim us­po­me­na­ma i obrat­no, stva­ra­ju­ći na taj na­čin mo­no mi­ri­se bez kla­sič­ne mi­ris­ne pi­ra­mi­de (vrh, ti­je­lo, ba­za). Nji­hov je slo­gan “Mi­ri­si svi­je­ta za bo­lji dan!” Tak­vi li­ne­ar­ni mi­ri­si, ci­je­lo vri­je­me dok tra­ju mi­ri­šu jed­na­ko i ne mi­je­nja­ju se slab­lje­njem, a s dru­ge stra­ne to vam omo­gu­ću­je da ih po­ja­ča­va­te do­da­va­njem, bez gu­bit­ka ili po­re­me­ća­ja mi­ris­ne kom­po­zi­ci­je ko­ju či­ne s va­šom ko­žom. Ova­kav im­pe­ra­tiv vre­me- plo­va kroz vaš emo­tiv­ni i kro­no­lo­ški ži­vot zah­ti­je­vao je i po­seb­nu teh­no­lo­gi­ju za sprav­lja­nje mi­ri­sa npr. “Gin & To­nic”, ili “Va­ni­la Ca­ke Bat­ter“, za­hva­lju­ju­ći He­ad­spa­ce teh­no­lo­škom pro­ce­su ko­je­ga je pa­ten­ti­rao 1980. Roman Ka­iser - epo­hal­nom iz­u­mu ko­jim se mo­gu iz­o­li­ra­ti mi­ris­ne mo­le­ku­le u ne­po­sred­noj bli­zi­ni pred­me­ta ko­je­ga se tre­ti­ra. Zvo­ne zvo­na, u od­no­su na mi­ri­se; no­vog auto­mo­bi­la kao i onih ko­ji su na­mi­je­nje­ni za “že­ne na pri­mjer”? Za sve os­ta­le mi­ris­ne ma­tri­ce ko­ris­te pri­rod­ne esen­ci­je. Ipak, u kre­ira­nju je­dins­tve­ne note ni­je se do­volj­no pos­lu­ži­ti sa­mo baz­nom esen­ci­jom, već broj­nim pro­jek­ci­ja­ma i pro­ce­si­ma us­kla­đi­va­nja do­da­va­nja i odu­zi­ma­nja dru­gih mi­ris­nih kom­po­nen­ti; sa­vr­še­no obli­ko­va­ti i na­gla­si­ti onu tra­že­nu. U tom su im pro­ce­su po­mo­gli svjet­ski poz­na­ti no­se­vi po­put Mar­ka Cra­me­sa i Fran­ci­sa Kur­k­di­ja­na, a ukup­na ko­lek­ci­ja pro­te­že se i na ši­ro­ku le­pe­zu pri­pra­va­ka za nje­gu ti­je­la, te mi­ri­se za dom i svi­je­će. Da­nas ova kom­pa­ni­ja, či­je ime po­tje­če od grč­ke bo­ži­ce zem­lje i plod­nos­ti De­me­tre, pri­pa­da gru­pa­ci­ji i bro­ji ukup­no 320 par­fem­skih nas­lo­va. Jas­tog, gu­ma, snijeg, ka­min tek su ne­ke od te­ma, kao i “Sex On The Be­ach“kre­iran pre­ma na­dah­nu­ću 19-go­diš­njom kće­ri jed­nog od part­ne­ra. Mi­ri­še li na kok­tel ili “rad­nju”, naj­bo­lje da sa­mi pro­vje­ri­te.

De­me­ter Fra­gran­ce Li­brary je­dins­tve­na je par­fem­ska ‘bi­bli­ote­ka’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.